ข้อมูลประวัติ นมส.

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2464 โดยหลวงบริหารสารนิคม  มีนักเรียน

103 คน มีหมู่บ้านในเขตบริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนามน บ้านหลักเหลี่ยม บ้านหนองคอนเตรียม และบ้านหนองกุง (ปัจจุบันคือบ้านโนนเที่ยง) มีนายนวล  ดลโสภณ เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4

พ.ศ.2482 ได้รับงบประมาณ    จำนวน 600 บาท ก่อสร้างอาคารเอกเทศ ในบริเวณที่ดินแปลงปัจจุบัน ซึ่งมีพื้นที่15 ไร่มีนายศรี  จันทร์โทภาส เป็นครูใหญ่

พ.ศ.2502 เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พ.ศ.  2521    เปิดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา    พ.ศ.   2521   รับนักเรียนภาคบังคับ

ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   6    พ.ศ. 2538   โรงเรียนได้รับอนุมัติการกำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน มีนายอำนวย  คงสมมาศ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและนางวัลภา    จำปาลี    ดำรงตำแหน่ง    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก

พ.ศ.2540 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521  (ปรับปรุง พ.ศ.2533)  เป็นปีแรก

ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ชาย  8 คน  หญิง 19 คน รวม 27 คน  มีนักการ 1 คน  มีนายปกาศิต  ศรีสมชัย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน    มี นายธเนศ   สาระขันธ์ ดำรงตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการโรงเรียน   มีนักเรียนชาย  260  คน  หญิง 208  คน  รวม 468  คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: